A A A

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej DPS "Ostoja" w Zgorzelcu

 

Dom jest jednostką stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku, zapewnia całodobową opiekę z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziom obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających indywidualnych potrzeb osób w nim przebywając (mieszkańców).

 

W zakresie potrzeb bytowych zapewnia się: miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież i obuwie (w razie potrzeby). Usługi opiekuńcze polegają na udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych. Usługi wspomagające umożliwiają udział w terapii zajęciowej, podnoszą sprawność i aktywizują mieszkańców Domu, umożliwiają zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulują nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, zapewniają warunku do rozwoju samorządności mieszkańców, zapewniają bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewniają przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu.

 

Dom świadczy usługi w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańca oraz zapewnia zachowanie podstawowych, niezbywalnych praw człowieka do wolności, godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.