Z życia DPS OStoja

Spotkanie z Panią Grażyną Stępień w DPS „Ostoja”

W ramach naszego autorskiego  projektu „ Ciekawy Człowiek w Naszym Domu” w DPS „Ostoja” odbyło się spotkanie z Panią Grażyną Stępień- pedagogiem, pasjonatką, hobbystką. Pani Grażyna jest kobietą o wielu zainteresowaniach. Naszym mieszkańców opowiadała o swojej jednej z wielu pasji, którą jest zbieranie autografów.

Jej pierwszym autografem, który zdobyła wiele lat temu był autograf od Pana Jerzego Połomskiego. Wśród bogatej kolekcji Pani Grażyny znajdują się autografy wielu wybitnych aktorów, polityków, piosenkarzy takich jak Eleni, Lech Wałęsa, Jerzy Nowicki i wielu innych. Mieszkańcy z zaciekaniem słuchali w jaki sposób Pani Grażyna zdobywała autografy, były to często bardzo nietypowe sytuacje. Pani Grażyna okazała się bardzo ciepłą, empatyczną i radosną kobietą, która zdobyła serca naszych podopiecznych.  

DPS „Ostoja” żegna Księdza Marcina Koniecznego

W niedziele 24 czerwca pożegnaliśmy Księdza Marcina Koniecznego, który został przeniesiony na inną Parafię.  Ksiądz Marcin współpracował na naszym Domem od około   pięciu lat. Odprawiał Mszę Świętą dla naszych schorowanych i lezących mieszkańców,  odwiedzał ich w pokojach z Komunią Świętą, z Namaszczeniem Chorych a także Kolędą, spowiadał, służył wsparciem i Słowem Bożym.  Z żalem żegnaliśmy naszego przyjaciela, kapłana i spowiednika.

Były łzy wzruszenia zarówno ze strony Księdza jak i naszych podopiecznych. Pani Dyrektor również nie kryła wzruszenia, wręczyła Księdzu drobny upominek oraz bukiet kwiatów oraz życzyła wszystkiego dobrego na nowej drodze kapłańskiej a przede wszytki obfitości łask Bożych. Przy wspólnej kawie i słodkim poczęstunku wspominaliśmy wspaniałe chwile naszej wspólnej pracy na rzecz naszego Domu.

Jesteśmy przekonani, że Ksiądz Marcin będzie oddanym kapłanem w nowej Parafii i szybko zdobędzie serca swoich nowych parafian, czego za całego serca mu życzymy.  Ksiądz Marcin zaprosił mieszkańców w odwiedziny do swojego” Nowego Domu”

Czym chata bogata tym rada… u Pana Mieczysława Grabuńczuka.

Seniorzy DPS „Ostoja” wraz z Panią Dyrektor Renatą Rosiejak , spędzili piękny, wiosenny dzień w miejscowości  Bielawa Dolna u artysty rzeźbiarza  Pana Mieczysława Grabuńczyka , który ciekawie opowiadał o swojej pasji i drodze zawodowej. Zaprezentował na swoje rzeźby oraz portfolio.  Seniorzy odpoczywali na łonie natury, biesiadowali w pięknej okolicznej scenerii. Niebawem powrócimy w to magiczne miejsce, ponieważ zostaliśmy zaproszeni na majówkę.

Zapraszamy do galerii

2 Maja Dzień Flagi w Ostoji.

2-ego Maja w świetlicy naszego Domu rozpoczęły się obchody Dnia Flagi. Białoczerwona Flaga Narodowa  była najważniejszym elementem wystroju.  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzony między świętami państwowymi:  1maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja).

Mieszkańcy DPS „Ostoja” gościli w tym dniu Wicestarostę Pana Mariusza Wieczorka, który podarował Naszym Seniorom flagi, a młodzież  z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterpii w Zgorzelcu w pięknych biało-czerwonych strojach przygotowała patriotyczne przedstawienie. Po uroczystości, która poruszyła serca i wspomnienia Mieszkańców i Pracowników DPS „Ostoja” wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, kawę i ciastka.

Zapraszamy do galerii

Każdego dnia swą pracą staramy się wnieść światło w życie tych którzy decydują sie być z nami.
W murach naszego domu znajdziesz ciepło i poczucie bezpieczeństwa. PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZDECYDUJ.

 

 

PROCEDURA

przyjęcia mieszkańca do DPS „OSTOJA” w Zgorzelcu .

 

1.Przyjęcia nowych mieszkańców odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy, w godzinach od 8.00 do 14.00 . W szczególnie uzasadnionym przypadku, przyjęcie nowego mieszkańca może odbyć się w czwartek . Jeśli jest taka potrzeba, przewozimy mieszkańca do Domu samochodem służbowym.

 

2.Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w DPS „OSTOJA”, osoba zainteresowana (osoby mu bliskie, opiekunowie) powinna zapoznać się z warunkami i zasadami życia w Domu .Informacji w tym zakresie udzielają :dyrektor domu, pracownicy socjalni, kierownik ZOT.

 

3.Pracownik socjalny przeprowadza wywiad w miejscu zamieszkania lub aktualnego pobytu osoby starającej się o umieszczenie w dps w celu zebrania informacji na temat stanu zdrowia ,sytuacji materialnej i rodzinnej tej osoby, a także jej oczekiwań związanych ze zmianą sytuacji życiowej Ważne jest też ustalenie dotyczące ilości i rodzaju rzeczy osobistych i użytkowych , które ta osoba chce zabrać ze sobą do dps ,oraz konieczności ich oznaczenia .

 

4.Wszystkie informacje dotyczące osoby starającej się o umieszczenie w dps , są przedstawiane przez pracownika socjalnego na posiedzeniu Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego. ZOT w porozumieniu z Dyrektorem Domu, podejmuje decyzję o zaproszeniu osoby starającej się o umieszczenie, w określonym terminie.

 

5.Pracownik socjalny wysyła pocztą zaproszenie, a następnie ustala telefonicznie lub osobiście, kto i kiedy ( datę i godzinę) odbierze podopiecznego i jego rzeczy z dotychczasowego miejsca pobytu Osoby zobowiązane do przewiezienia podopiecznego, to w pierwszej kolejności członkowie rodziny lub opiekun prawny, następnie pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Jeśli jest taka potrzeba, przewozimy mieszkańca do Domu samochodem służbowym w obecności pracownika socjalnego.

 

6.Kierownik ZOT nadzoruje przygotowanie pokoju mieszkalnego dla zaproszonej osoby.

 

7.Pracownik socjalny udaje się z podopiecznym do przydzielonego mu pokoju i przedstawia go współmieszkańcowi (w pokoju 2-osobowym) , następnie przekazuje nowemu mieszkańcowi klucz do pokoju i szafy , wskazuje łóżko (tapczan) i szafkę na rzeczy osobiste , informuje jak korzystać z telefonu , telewizora ,czajnika elektrycznego , oraz wskazuje najbliższą toaletę i łazienkę .

 

8.Pracownik socjalny i opiekunka udzielają pomocy podopiecznemu w rozpakowaniu i ulokowaniu jego rzeczy w pokoju. Pracownik socjalny sporządza spis rzeczy przywiezionych przez podopiecznego, sprawdza czy są one oznaczone, oraz zabezpiecza rzeczy wartościowe .Po podpisaniu przez podopiecznego i co najmniej dwie osoby z personelu spisu rzeczy, pracownik socjalny umieszcza dokument w aktach osobowych .  

 

9.Koordynator Zespołu Pielęgniarek po zapoznaniu się z nowym mieszkańcem i towarzyszącymi mu osobami zbiera niezbędne informacje na temat samopoczucia i stanu zdrowia podopiecznego, lekarza I-ego kontaktu ,przyjmowanych leków, kompletuje dokumentację medyczną (wypisy z pobytów w szpitalu, wyniki badań, zlecenia lekarskie) ,ustala z mieszkańcem zasady podawania leków, oraz ewentualną dietę, o której natychmiast informuje kierownika kuchni .

 

10.Koordynator Zespołu Pielęgniarek udziela podopiecznemu informacji na temat możliwości korzystania z usług zdrowotnych w czasie pobytu w dps , zakłada historię choroby, wpisuje zlecenia lekarskie do książki zabiegów i na tacę z lekami, oraz numer telefonu osoby z którą należy kontaktować się w sprawie podopiecznego.

 

11.W sytuacji gdy przyjęty mieszkaniec jest obłożnie chory, leżący ,lub z objawami demencji kierownik zespołu pielęgniarek (lub pielęgniarka dyżurująca) ma obowiązek sprawdzić stan jego powłok skórnych i natychmiast sporządzić notatkę w raporcie pielęgniarskim o zauważonych zmianach chorobowych , przede wszystkim o :odleżynach, odparzeniach, zasinieniach, wysypkach itp.

 

12.Osoba koordynująca pracę opiekunek, po zapoznaniu się z podopiecznym ustala w rozmowie z nim, oraz na podstawie własnej oceny jego stanu psycho-fizycznego zakres czynności opiekuńczych, z których podopieczny powinien korzystać i natychmiast przekazuje zalecenia opiekunkom.

 

13.Pracownik socjalny zaprasza podopiecznego wraz z osobą towarzyszącą do pokoju pracowników socjalnych w celu uzupełnienia dokumentacji, zapoznania go (lub jego opiekuna prawnego) z regulaminem mieszkańców DPS „OSTOJA” i przyjmuje od niego pisemne oświadczenie, że zapoznał się z treścią praw i obowiązków mieszkańca, oraz że zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad i potwierdza to własnoręcznym podpisem .

Jeżeli stan zdrowia mieszkańca uniemożliwia mu przemieszczenie się do pokoju pracowników socjalnych, wszystkie wymienione w tym punkcie czynności, pracownik realizuje w pokoju mieszkalnym podopiecznego.

 

14.Pracownik socjalny systematycznie w kolejnych dniach pobytu zapoznaje podopiecznego z topografią domu, przedstawia mu pracowników i mieszkańców.

 

15.Pracownik socjalny zaprasza mieszkańca do stołówki, gdzie przedstawia go oficjalnie mieszkańcom domu i wskazuje miejsce przy stole . Jeżeli stan zdrowia podopiecznego uniemożliwia mu spożywanie posiłków w stołówce, mieszkaniec spożywa posiłki w pokoju mieszkalnym. Jeśli wymaga pomocy w spożywaniu posiłków, lub karmienia, Kierownik ZOT organizuje Zespołowi pracę tak, aby umożliwić w/w pomoc.

 

16.Każdy pracownik domu w pierwszym kontakcie z nowym mieszkańcem i osobami towarzyszącymi mu, ma obowiązek przedstawić się i zgodnie z ustalonym podziałem zadań i procedurami poinformować, jakie mieszkaniec ma zalecone formy opieki i pielęgnacji.

 

17.W pierwszych dniach pobytu nowego mieszkańca wszyscy pracownicy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na samopoczucie i przejawiane zachowania podopiecznego, udzielania wsparcia i wszelkiej pomocy w adaptacji do warunków życia w tym domu i zgłaszania bezpośrednim przełożonym o wszystkich problemach związanych z realizacją opieki nad nowym mieszkańcem. Pracownik socjalny domu utrzymuje kontakt i współpracuje z rodziną lub opiekunem prawnym nowego mieszkańca w celu zebrania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących przyzwyczajeń i nawyków podopiecznego, oraz informowania o trudnościach w procesie adaptacji w nowym środowisku.

 

  1. Czas adaptacji do nowych warunków życia i nowego miejsca winien trwać nie dłużej niż pół roku. Następnie Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny określa z mieszkańcem indywidualny plan wsparcia i wyznacza do koordynowania realizacji celów pracownika pierwszego kontaktu.