A A A

Każdego dnia swą pracą staramy się wnieść światło w życie tych którzy decydują sie być z nami.
W murach naszego domu znajdziesz ciepło i poczucie bezpieczeństwa. PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZDECYDUJ.

 

 

PROCEDURA

przyjęcia mieszkańca do DPS „OSTOJA” w Zgorzelcu .

 

1.Przyjęcia nowych mieszkańców odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy, w godzinach od 8.00 do 14.00 . W szczególnie uzasadnionym przypadku, przyjęcie nowego mieszkańca może odbyć się w czwartek . Jeśli jest taka potrzeba, przewozimy mieszkańca do Domu samochodem służbowym.

 

2.Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w DPS „OSTOJA”, osoba zainteresowana (osoby mu bliskie, opiekunowie) powinna zapoznać się z warunkami i zasadami życia w Domu .Informacji w tym zakresie udzielają :dyrektor domu, pracownicy socjalni, kierownik ZOT.

 

3.Pracownik socjalny przeprowadza wywiad w miejscu zamieszkania lub aktualnego pobytu osoby starającej się o umieszczenie w dps w celu zebrania informacji na temat stanu zdrowia ,sytuacji materialnej i rodzinnej tej osoby, a także jej oczekiwań związanych ze zmianą sytuacji życiowej Ważne jest też ustalenie dotyczące ilości i rodzaju rzeczy osobistych i użytkowych , które ta osoba chce zabrać ze sobą do dps ,oraz konieczności ich oznaczenia .

 

4.Wszystkie informacje dotyczące osoby starającej się o umieszczenie w dps , są przedstawiane przez pracownika socjalnego na posiedzeniu Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego. ZOT w porozumieniu z Dyrektorem Domu, podejmuje decyzję o zaproszeniu osoby starającej się o umieszczenie, w określonym terminie.

 

5.Pracownik socjalny wysyła pocztą zaproszenie, a następnie ustala telefonicznie lub osobiście, kto i kiedy ( datę i godzinę) odbierze podopiecznego i jego rzeczy z dotychczasowego miejsca pobytu Osoby zobowiązane do przewiezienia podopiecznego, to w pierwszej kolejności członkowie rodziny lub opiekun prawny, następnie pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Jeśli jest taka potrzeba, przewozimy mieszkańca do Domu samochodem służbowym w obecności pracownika socjalnego.

 

6.Kierownik ZOT nadzoruje przygotowanie pokoju mieszkalnego dla zaproszonej osoby.

 

7.Pracownik socjalny udaje się z podopiecznym do przydzielonego mu pokoju i przedstawia go współmieszkańcowi (w pokoju 2-osobowym) , następnie przekazuje nowemu mieszkańcowi klucz do pokoju i szafy , wskazuje łóżko (tapczan) i szafkę na rzeczy osobiste , informuje jak korzystać z telefonu , telewizora ,czajnika elektrycznego , oraz wskazuje najbliższą toaletę i łazienkę .

 

8.Pracownik socjalny i opiekunka udzielają pomocy podopiecznemu w rozpakowaniu i ulokowaniu jego rzeczy w pokoju. Pracownik socjalny sporządza spis rzeczy przywiezionych przez podopiecznego, sprawdza czy są one oznaczone, oraz zabezpiecza rzeczy wartościowe .Po podpisaniu przez podopiecznego i co najmniej dwie osoby z personelu spisu rzeczy, pracownik socjalny umieszcza dokument w aktach osobowych .  

 

9.Koordynator Zespołu Pielęgniarek po zapoznaniu się z nowym mieszkańcem i towarzyszącymi mu osobami zbiera niezbędne informacje na temat samopoczucia i stanu zdrowia podopiecznego, lekarza I-ego kontaktu ,przyjmowanych leków, kompletuje dokumentację medyczną (wypisy z pobytów w szpitalu, wyniki badań, zlecenia lekarskie) ,ustala z mieszkańcem zasady podawania leków, oraz ewentualną dietę, o której natychmiast informuje kierownika kuchni .

 

10.Koordynator Zespołu Pielęgniarek udziela podopiecznemu informacji na temat możliwości korzystania z usług zdrowotnych w czasie pobytu w dps , zakłada historię choroby, wpisuje zlecenia lekarskie do książki zabiegów i na tacę z lekami, oraz numer telefonu osoby z którą należy kontaktować się w sprawie podopiecznego.

 

11.W sytuacji gdy przyjęty mieszkaniec jest obłożnie chory, leżący ,lub z objawami demencji kierownik zespołu pielęgniarek (lub pielęgniarka dyżurująca) ma obowiązek sprawdzić stan jego powłok skórnych i natychmiast sporządzić notatkę w raporcie pielęgniarskim o zauważonych zmianach chorobowych , przede wszystkim o :odleżynach, odparzeniach, zasinieniach, wysypkach itp.

 

12.Osoba koordynująca pracę opiekunek, po zapoznaniu się z podopiecznym ustala w rozmowie z nim, oraz na podstawie własnej oceny jego stanu psycho-fizycznego zakres czynności opiekuńczych, z których podopieczny powinien korzystać i natychmiast przekazuje zalecenia opiekunkom.

 

13.Pracownik socjalny zaprasza podopiecznego wraz z osobą towarzyszącą do pokoju pracowników socjalnych w celu uzupełnienia dokumentacji, zapoznania go (lub jego opiekuna prawnego) z regulaminem mieszkańców DPS „OSTOJA” i przyjmuje od niego pisemne oświadczenie, że zapoznał się z treścią praw i obowiązków mieszkańca, oraz że zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad i potwierdza to własnoręcznym podpisem .

Jeżeli stan zdrowia mieszkańca uniemożliwia mu przemieszczenie się do pokoju pracowników socjalnych, wszystkie wymienione w tym punkcie czynności, pracownik realizuje w pokoju mieszkalnym podopiecznego.

 

14.Pracownik socjalny systematycznie w kolejnych dniach pobytu zapoznaje podopiecznego z topografią domu, przedstawia mu pracowników i mieszkańców.

 

15.Pracownik socjalny zaprasza mieszkańca do stołówki, gdzie przedstawia go oficjalnie mieszkańcom domu i wskazuje miejsce przy stole . Jeżeli stan zdrowia podopiecznego uniemożliwia mu spożywanie posiłków w stołówce, mieszkaniec spożywa posiłki w pokoju mieszkalnym. Jeśli wymaga pomocy w spożywaniu posiłków, lub karmienia, Kierownik ZOT organizuje Zespołowi pracę tak, aby umożliwić w/w pomoc.

 

16.Każdy pracownik domu w pierwszym kontakcie z nowym mieszkańcem i osobami towarzyszącymi mu, ma obowiązek przedstawić się i zgodnie z ustalonym podziałem zadań i procedurami poinformować, jakie mieszkaniec ma zalecone formy opieki i pielęgnacji.

 

17.W pierwszych dniach pobytu nowego mieszkańca wszyscy pracownicy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na samopoczucie i przejawiane zachowania podopiecznego, udzielania wsparcia i wszelkiej pomocy w adaptacji do warunków życia w tym domu i zgłaszania bezpośrednim przełożonym o wszystkich problemach związanych z realizacją opieki nad nowym mieszkańcem. Pracownik socjalny domu utrzymuje kontakt i współpracuje z rodziną lub opiekunem prawnym nowego mieszkańca w celu zebrania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących przyzwyczajeń i nawyków podopiecznego, oraz informowania o trudnościach w procesie adaptacji w nowym środowisku.

 

  1. Czas adaptacji do nowych warunków życia i nowego miejsca winien trwać nie dłużej niż pół roku. Następnie Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny określa z mieszkańcem indywidualny plan wsparcia i wyznacza do koordynowania realizacji celów pracownika pierwszego kontaktu.