A A A

Dom zatrudnia 49 pracowników którzy realizują powierzone im zadania, w dwóch zespołach. Są to: Zespół Administracyjno-Gospodarczy, który składa się z 17 osób, oraz

Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny składający się się z 33 osób.

 

Liczba zatrudnionych osób w porównaniu do liczby mieszkańców pozwala zachować ustawowo wymagany wskaźnik zatrudnienia na poziomie 0,44.

 

W skład Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego wchodzą: Kierownik, pielęgniarki, opiekunowie, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, masażysta, instruktor reintegracji zawodowej, pokojowe, kapelan. Są to pracownicy, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do zadań Zespołu m.inn. należą:

 

  • zapewnianie niezbędnej pomocy mieszkańcom w zaspokajaniu podstawowych czynności życiowych, oraz pielęgnacji.

 

  • zapewnienie niezbędnej pomocy w skorzystaniu ze   świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów świadczeń zdrowotnych:

 

Na rzecz mieszkańców Domu realizowane są świadczenia zdrowotne na zasadach ogólnych powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pozostają pod stałą opieką lekarza I kontaktu, który przyjmuje mieszkańców w Gabinecie Pomocy Doraźnej 2 razy w tygodniu ( poniedziałki i piątki, oraz na każde wezwanie), jak również 2 razy w miesiącu przyjmuje lekarz psychiatra.

 

  • opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz ich realizacja przy czynnym udziale mieszkańca. Działania wynikające z planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Ewaluacja i ocena działań omawiana jest na posiedzeniach Zespołu dwa razy w tygodniu i ma na celu reagowanie na zmiany i bieżące potrzeby mieszkańców. Indywidualny Plan wspierania mieszkańca niezbędny jest do diagnozy potrzeb bytowych, opiekuńczych, medycznych i terapeutycznych mieszkańca.

 

  • świadczenie na rzecz mieszkańców pracy socjalnej: m.in. udzielanie fachowej pomocy i wsparcia mieszkańcom w załatwianiu ich spraw osobistych, urzędowych (reprezentowanie praw i interesów mieszkańca przed instytucjami, bankami, sądami, itp.), odwiedzanie i pielęgnacja mieszkańców przebywających w szpitalu , robienie zakupów , dbanie o organizowanie pogrzebów zmarłych mieszkańców z udziałem przedstawicieli mieszkańców i pracowników, dbanie o groby zmarłych mieszkańców (jeżeli nie miał rodziny), jak również udzielanie niezbędnej pomocy członkom rodziny mieszkańca w załatwianiu spraw dotyczących podopiecznego, itp.

 

W celu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców i ich aktywizacji, umożliwiono mieszkańcom skorzystanie z usług świadczonych przez fizjoterapeutę i masażystę, zatrudnionych przez Dom.

 

W celu podtrzymywania i rozwijania aktywności psychofizycznej, umiejętności i zdolności oraz zintegrowania społeczności mieszkańców domu ze środowiskiem lokalnym umożliwiono mieszkańcom skorzystanie z różnorodnych zajęć zorganizowanych i przeprowadzonych przez terapeutów zajęciowych zatrudnionych przez Dom.